นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เพื่อให้สอดคล้องและเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน) แก่บริษัทและบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด หรือหน่วยงานเอกชนดังที่ได้ระบุไว้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านและตรวจสอบรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯได้ที่เว็บไซต์ หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏนี้
QR CODE
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน
และมอบบริการที่ดีที่สุดจากเรา
อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม